Pravidla užívání

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ A PRAVIDEL FUNGOVÁNÍ
3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ
3.I. Registrace
3.I.1. Zákaz vytváření duplicitních registrací
3.II. Pravidla inzerce
3.II.1. Nákup zboží
3.II.2. Prodej zboží
3.II.3. Sankce
4. ODPOVĚDNOST, PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
5. VÝLUKA A OMEZENÍ PROVOZU SYSTÉMU
6. OCHRANA OSOBNÍ ÚDAJŮ A PRAVIDLA ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
6.I. Google Analytics a cookies
6.II. Svolení k užití fotografií
6.III. Zasílání obchodních sdělení
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Úvodní ustanovení


Registrací a užíváním internetového portálu HandlBook dává Uživatel souhlas s uvedenými podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu HandlBook, uzavřené v nepísemné formě na dobu neurčitou mezi Provozovatelem a Uživatelem na základě registrace Uživatele, přičemž jejich aktuální znění je Uživatelům kdykoli přístupné na stránkách portálu ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná pouze pod podmínkou výslovného vyjádření souhlasu s jejich zněním.

Přihlášením potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat.

Následný text představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem HandlBook a registrovaným návštěvníkem (Uživatelem).2. Definice základních pojmů a pravidel fungování


HandlBook je portálem, který zprostředkovává registrovaným Uživatelům možnost nabízet, prodávat, kupovat a směňovat určité druhy zboží.
HandlBook není prodejcem zboží, ani jeho Kupujícím, ale zprostředkovatelem nabídky, prodeje či směny registrovaným Uživatelům.

Kupující je Uživatel, který projevil zájem odpovědět na inzerát Prodávajícího s nabídkou Zboží, a uzavřít s ním kupní smlouvu o koupi nabízeného zboží

Prodávající je Uživatel, který prostřednictvím portálu aktivně nabízí Zboží k prodeji ostatním Uživatelům
Prodávajícími mohou být fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své osobní movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti
Profil je soubor informací o Uživateli sestávající z údajů uvedených v čl. 3.I. těchto podmínek.

Provozovatel provozovatelem Portálu HandlBook je od 1.12.2015: Mgr.Dita Bleierová

Uživatel je osoba, používající Portál k nabízení Zboží jako Prodávající nebo k prohlížení jeho obsahu a k uzavírání kupních smluv jako Kupující; Uživatel, který je fyzickou osobou a užívá Portál mimo svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku

Zboží (Předmět) je hmotná, penězi ocenitelná věc nabízená Prodávajícími na portálu HandlBook, pokud není v rozporu s těmito podmínkami nebo s právními předpisy

Pravidla fungování

• Registrace na HandlBooku je zcela zdarma.

• Vystavení zboží Prodávajícím je zcela zdarma.

• Kupující neplatí Provozovateli portálu HandlBook žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí přímo Prodávajícímu.

• Provozovatel portálu HandlBook neprodává vlastní zboží a nepodílí se na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných Uživatelích. Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Není tudíž zodpovědný za věrohodnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod. a není taktéž odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi Kupujícím a Prodávajícím. Provozovatel portálu HandlBook rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. Provozovatel portálu HandlBook identitu Prodávajících a Kupujících při registraci neprověřuje.
Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Prodávajícím a Kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

• HandlBook umožňuje registrovaným Uživatelům vzájemnou komunikaci pomocí internetového fóra, případně využívat jiných aplikací uvedených na webovém portálu

Komunitní obsahy tvořené HandlBook týmem, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

• Obsah těchto stránek je průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu portálu, případně jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytváření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo jiné změny struktury portálu.

• Tato ustanovení jsou závazná jak mezi Uživateli a Provozovatelem, tak i mezi Uživateli navzájem.3. Práva a povinnosti uživatelů


• Obchodní aktivity na portálu HandlBook jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou Uživatelů, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.

• Registrovaní Uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání portálu HandlBook nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.
Uživatelé portálu HandlBook jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.

3.I. Registrace


Podmínkou zprostředkování prodeje zboží, jeho koupě či směny prostřednictvím portálu HandlBook je souhlas s těmito podmínkami a registrace Uživatele.

• Registrace na portálu HandlBook je zdarma. Při registraci Uživatel vyplňuje kontaktní email, přihlašovací jméno a heslo. Tyto informace slouží k vytvoření profilu na portálu HandlBook. Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Potvrzením registrace je mezi Provozovatelem portálu HandlBook a Uživatelem uzavřena smlouva o užívání Portálu.
Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Registrace je vždy vázána na konkrétního Uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu Provozovatele portálu povolen.

• Uvedení dalších informací do profilu (jméno příjmení, plná adresa) je dobrovolné a tyto informace nejsou viditelné dalším Uživatelům pouze administrátorům projektu. Všechny údaje o Uživatelích Provozovatel ukládá na zabezpečeném serveru. Tyto údaje jsou zveřejněny na webovém portálu v rozsahu nastaveném Uživatelem a slouží pouze k umožnění nabízení prodeje a směny zboží či služeb.

• Uživatelé mají kdykoliv přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na portálu HandlBook.

3.I.1 Zákaz vytváření duplicitních registrací


• Každý Uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden profil. Skutečnost, kdy se Uživatel zaregistruje pod jiným účtem je považována za vážné porušení podmínek užívání. V tomto případě může být tento účet zablokován, případně zcela zrušen. V případě, že Provozovatel ve smyslu těchto podmínek zablokuje uživatelský účet Uživatele, neznamená to zrušení (smazání) zablokovaného účtu. Po odblokování účtu Provozovatelem může Uživatel používat svůj uživatelský účet nadále. Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel užívá více profilů najednou, je oprávněn dle svého uvážení

a) zablokovat případně zrušit některý/é profily Uživatele
b) zablokovat případně zrušit všechny profily Uživatele

• Bez vědomí Provozovatele nelze zřídit více registrací z jednoho PC či domácnosti nebo se přihlašovat na více účtů. Provozovatel je oprávněn při blokaci Uživatele zablokovat jak konkrétního Uživatele, tak i konkrétní PC nebo IP adresu.

• Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele o zrušení uživatelského účtu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání žádosti. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je účet blokován z důvodu porušení pravidel. V případě, že je uživatelský účet ve smyslu tohoto článku zrušen, není již možné si založit účet nový bez předchozího souhlasu Provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi účtem zrušeným a novým, je Provozovatel oprávněn zrušit i tento nový uživatelský účet.

3.II. Pravidla inzerce3.II.1. Nákup zboží


• Uživatel užívá webový portál na vlastní odpovědnost. Uživatel je povinen pečlivě, před uzavřením každého obchodu s jiným Uživatelem zvážit důvěryhodnost transakce. Provozovatel nemůže zaručit, že Uživatel neuvedl či neuvádí nepravdivé a neúplné informace.

• Za případné reklamace není odpovědný Provozovatel, nýbrž příslušní Uživatelé.

• Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že HandlBook není prodejcem zboží, a že jednotlivé zboží pochází od prodejců – registrovaných Uživatelů portálu HandlBook, od nichž si Kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.
Kupující bere na vědomí, že, zboží či služba uvedené na profilu Uživatele není nabídkou k uzavření smlouvy. Jedná se pouze o pobídku k podání návrhu na uzavření smlouvy. Kupující bere na vědomí, že podmínky kupní, směnné či jiné smlouvy, předmět této smlouvy, platební podmínky za zboží či služby, a rovněž způsob dopravy si stanovují Uživatelé jednotlivě samostatně.

• Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo nabídku odmítnout.

• Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje Provozovateli.

3.II.2. Prodej zboží


• Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím webového formuláře, ve kterém je povinen pravdivě vyplnit všechny povinné položky a přiložit fotografii konkrétního nabízeného zboží. Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí co nejvěrněji popisovat skutečnost. Vyobrazení zboží a jeho popis nesmí být zavádějící či klamavé (je zakázáno vkládat stažené ilustrační foto na ukázku). Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nesprávných informací Uživatelem

• Uživatelé nejsou oprávněni nabízet, směňovat či prodávat zboží či služby, které jsou v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

• Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření portálu, dále zboží, k němuž nemá Prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat či není zmocněn jinou osobou k nakládání s tímto zbožím. Taktéž je zakázáno nabízet zboží nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

• Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy)

• Je zakázáno rovněž používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá Prodávající autorské právo apod.).

• Je zakázáno do inzerátů uvádět tzv. katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží (tedy oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce – uvedení katalogových fotografií bez souhlasu výrobce je porušením autorských práv k těmto fotografiím, přičemž pro postup Provozovatele platí čl. 3.II.3. Dále je zakázáno do inzerátů uvádět jakékoli jiné fotografie, které nezobrazují konkrétní kus nabízeného zboží a jeho stav.

• Zboží je třeba umístit do kategorie, která předmětu nejlépe odpovídá.

• Uživatel není oprávněn užívat webový portál ke komerčním účelům. Není oprávněn na svém profilu či u nabízeného zboží nebo služeb uvádět odkazy na své či cizí internetové obchody.

• Uživatelé nejsou oprávněni uzavírat smlouvy s jiným Uživatelem na bázi smluvního vztahu podnikatel – spotřebitel. Všechny smlouvy týkající se koupě či směny zboží a služeb jsou uzavírány výhradně mezi dvěma fyzickými osobami, kdy ani jedna z těchto osob nejedná v rámci své podnikatelské činnosti

• Je důrazně zakázáno nabízet k prodeji zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu. Vkládané fotografie nesmí obsahovat erotické či pornografické prvky (výjimku tvoří kategorie Sex a vztahy)

• Je zakázáno nabízet k prodeji zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže.

• Uživatelé nejsou oprávněni užívat webový portál ke komerčnímu prodeji zboží či ke komerčnímu nabízení služeb. Za komerční nabízení zboží či služeb je považováno takové jednání Uživatele, směřující k získání zisku a to bez ohledu na to, zda má či nemá příslušené živnostenské či jiné veřejnoprávní oprávnění. Za komerční prodejce jsou dále považováni Prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na internetu mimo portál. Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na Prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta.

• Je zakázáno používat webový portál HandlBook k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.
Je zakázáno umisťovat v titulu zboží či popisu předmětu elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost portálu. Taktéž titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

• Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

• Je zakázáno, pomocí komunitních prvků portálu (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu Provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči Provozovateli.

• Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení Uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním Provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

• Je přísně zakázáno využívat vzkazů pro Uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na výrobky, na nabídku prací a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétní věci. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky.
Poruší-li Uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl. 3. těchto podmínek, je Uživatel povinen nahradit Provozovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

• Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

3.II.3. Sankce


Provozovatel portálu HandlBook je oprávněn v případě zjištění porušování výše uvedených pravidel zaslat na mail uvedený při registraci informační zprávu s upozorněním a žádostí o nápravu. V případě prvního upozornění budou předměty porušující pravidla zneviditelněny do zjednání nápravy, případný duplicitní profil bude zablokován.

Při druhém upozornění na tentýž přestupek, bude Uživatel upozorněn na možnost zablokování účtu.

Při třetím porušení pravidel bude uživatelský účet zablokován, a to podle závažnosti pochybení, buď dočasně nebo trvale. V případě, že Uživatel s Provozovatelem spolupracuje a svůj přestupek napraví, bude předmět opětovně zviditelněn.4. Odpovědnost, práva a povinnosti provozovatele


Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením portálu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z nabídky takové zboží, které porušuje pravidla užívání dle čl. 3.II.2. nebo obecně zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat Uživatele anebo zcela zrušit jeho uživatelský profil v případě porušení podmínek dle článku 3. nebo právních předpisů tímto Uživatelem, výslovně pak v následujících případech:

• vytváření duplicitních registrací z jakéhokoliv důvod (negativní hodnocení, obcházení provedených blokací nebo zrušení účtu)
• porušování nebo obcházení požadavků na inzerci pro komerční prodejce
• poškozování či hanobením jiných Uživatelů nebo Provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací, poškozování dobré pověsti Provozovatele jakýmikoli způsoby
• záměrné klamání jiných Uživatelů uváděním nepravdivých informací v inzerátech
• opakovaný výskyt negativních recenzí ze strany jiných Uživatelů
• zasahování a modifikování stránek portálu za účelem ovlivňování výsledků vyhledávání jednotlivých inzerátů

Provozovatel portálu je oprávněn, nikoliv však povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části portálu, kam Uživatelé ukládají informace, včetně diskusních skupin, vzkazů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení.

Provozovatel jakožto poskytovatel služby, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými Uživateli, neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Přesto je oprávněn dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou Uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jejího protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje také na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale mohou poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo portálu.

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na Provozovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.

Uživatelé si jsou vědomi problematické identifikace Uživatelů na internetu a nemožnosti ověření pravdivosti vkládaných identifikačních informací ze strany Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů, včetně komerčních prodejců.

Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi prodávajícími a kupujícími, ani se uzavírání těchto kupních smluv žádným způsobem neúčastní. Proto Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, za nedodání zboží nebo za rozpor dodaného zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou Kupující povinni řešit přímo s Prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s Uživateli, kteří nedodržují pravidla portálu HandlBook, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s Provozovatelem portálu HandlBook. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Uživateli i bez udání důvodu.5. Výluky a omezení provozu systému


Provozovatel portálu provádí pravidelnou údržbu systému, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém dočasně zcela vyřadit z provozu. Provozovatel je povinen termín chystané výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách portálu alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

Provozovatel není schopen vyloučit neočekávané události a nezaručuje udržování a uchovávání všech dat Uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

V případě poruch systému portálu nebo jeho části je Provozovatel rovněž oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k odstranění poruch či jiných vad majících vliv na funkčnost systému. Termín odstávek v důsledku poruch není Provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.6. Ochrana osobních údajů a pravidla zasílání obchodních sdělení


Provozovatel shromažďuje osobní údaje uvedené Uživatelem, ukládá je pouze v elektronické podobě a pouze v tom rozsahu, v jakém byly Uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků Uživatele vůči Provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle. Uživatel potvrzením registrace prohlašuje, že souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů. Tento souhlas ke zpracování osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat a to písemnou formou. Odvolání souhlasu může vést ke zrušení uživatelského účtu Provozovatelem.

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00051423.

Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu požádat o poskytnutí informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.
Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje Uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím portálu HandlBooko dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.


6.I. Google Analytics a cookies


Webový portál HandlBook užívá aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. Tento program slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti webových stránek HandlBook. Google Analytics funguje na principu ukládání cookies. Pomocí cookies jsou ukládána data týkající se navštívení a užívání webové stránky (a to včetně IP adresy) HandlBook. Tato data slouží ke zkvalitnění služeb poskytovaných společností HandlBook. Každý Uživatel může na svém prohlížeči zakázat ukládání cookies. To však může mít za následek omezenou funkčnost webového portálu HandlBook.


6.II. Svolení k užití fotografií


Vložením fotografií dává Prodávající Provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům portálu HandlBook a to za účelem popularizace portálu. Souhlasí také s tím, aby portál HandlBook postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace portálu.

Provozovatel vyvine úsilí, aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem HandlBook nebo označením www.HandlBook.cz
Provozovatel se zavazuje, že fotografie Uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace portálu, a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.


6.III. Zasílání obchodních sdělení

Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů, získané v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, případně s nabídkami zboží vybraných Prodávajících.

Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při vytvoření uživatelského účtu, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto podmínek, a to bez předchozího upozornění Provozovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem.

O této změně Provozovatel Uživatele informuje na webovém portálu, případně ve formě zprávy zaslané Uživatelům. V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných podmínek užívání webového portálu, má právo požádat Provozovatele o zrušení profilu. Provozovatel je povinen této žádosti vyhovět. A to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání žádosti. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je účet blokován z důvodu porušení pravidel.

Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek užívání webového portálu při každém užití svého profilu. Každý Uživatel je odpovědný za průběžné sledování podmínek užívání webového portálu HandlBook.

Případné spory vzniklé z těchto podmínek užívání webového portálu se smluvní stany zavazují řešit především smírnou cestou. Provozovatel a Uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou Provozovatel a Uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Provozovatel a Uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění portálu HandlBook a vytvořených databází je zakázáno.

Provozovatel má právo jednostranně ukončit provoz webového portálu HandlBook.

V případě ukončení provozu webu HandlBook nevyplývají Provozovateli HandlBook žadné povinnosti vůči registrovaným Uživatelům.
Provozovatel HandlBook žádným způsobem nezaručuje uchovávání osobních informací Uživatelů po ukončení fungovaní webu HandlBook.
Registrací na HandlBook Uživatel bez výhrad akceptuje všechny ustanovení „Podmínek využívání“ ve znění platném v den registrace.
Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s těmito Podmínkami využívání a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky využívání webového portálu HandlBook jsou platné od 1.12.2015